top of page

VÅRA ALLMÄNNA

VILLKOR

Läs igenom villkoren så du kan känna dig trygg hos oss.

1. Avtalets parter & tillämpningsområde 1.1 Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller i förhållandet mellan Army of Doers AB (nedan “Army of Doers AB”, “Vi”, “Oss”) och den som har registrerat ett användarkonto på armyofdoers.com (nedan “Du”, “Din”, “Dina”, “Dig”, ”Kunden”). Användarvillkoren är tillämpliga då Du använder de tjänster som tillhandahålls på armyofdoers.com och fortsätter, om inte annat sägs i Användarvillkoren, att gälla så länge Du har ett användarkonto på armyofdoers.com.

2. Allmänt om tjänsterna på armyofdoers.com 2.1 Du är medveten om och samtycker till att tjänsterna på armyofdoers.com kan komma att förändras från tid till annan. Bentliga tjänster kan också komma att upphöra och nya tjänster tillkomma. 2.2 Armyofdoers.com tillhandahåller inte någon lagringstjänst. Army of Doers AB har ingen skyldighet att lagra, underhålla eller tillhandahålla information som Du eller annan lämnat till Army of Doers AB eller som kommit till genom Ditt användande av armyofdoers.com, eller på liknande sätt, i vidare mån än vad som uttryckligen anges i Användarvillkoren eller i de särskilda villkor som gäller för respektive tjänst. 2.3 Du är medveten om och samtycker till att Army of Doers AB samarbetar med externa företag och/eller konsulter för att kunna tillhandahålla tjänsterna på armyofdoers.com. Det gäller t.ex. drift av webbplatsen, betalning och utförandet av tjänsten.

3. Registrering 3.1 För att kunna använda tjänsterna på armyofdoers.com krävs registrering av ett användarkonto på armyofdoers.com. Vid registreringen ombeds Du att fylla i uppgifter om giltig e-postadress samt önskat lösenord. I samband med registreringen bekräftar Du också att Du tagit del av och godkänt innehållet i Användarvillkoren. 3.2 Endast person som fyllt 18 år har rätt att registrera sig på och använda armyofdoers.com. Det är inte tillåtet att registrera ler än ett användarkonto per person. Det är inte heller tillåtet att uppge felaktiga eller falska uppgifter vid registreringen eller skapa ett användarkonto på armyofdoers.com för någon annan än sig själv. Army of Doers AB ser mycket allvarligt på försök till identitetsstöld och liknande och sådana försök kan komma att polisanmälas.

4. Personuppgifter (integritetspolicy) 4.1 Samtycke Du samtycker till att Army of Doers AB samlar in, lagrar, bearbetar och använder personuppgifter enligt Användarvillkoren. Army of Doers AB behandlar Dina personuppgifter med största försiktighet och i enlighet med gällande lagstiftning. 4.2 Personuppgiftsansvar Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av Dina personuppgifter på armyofdoers.com. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att Vi måste se till att Du som besökare är medveten om att Vi samlar in Dina personuppgifter, hur Vi gör det och varför. 4.3 Dina rättigheter avseende personuppgifter: Du har rätt att få del av den information som Army of Doers AB har registrerat om Dig. Du har även rätt att begära att den information som Army of Doers AB har registrerat om Dig ska raderas. Sådan begäran, liksom önskemål om att få del av information om registrerade personuppgifter eller återkallelse av lämnat samtycke enligt denna bestämmelse, ska framföras till Army of Doers AB skriftligen per e-post till hej@armyofdoers.com. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och Du hittar mer information om Dina rättigheter på www.datainspektionen.se. 4.4 Vilka uppgifter behandlar Army of Doers AB om Dig? Information som Du lämnar till Oss I samband med användning av armyofdoers.com anger Du själv vissa personuppgifter för att skapa ditt konto och för att Vi ska kunna utföra de tjänster Du beställer. Det kan röra sig om exempelvis ditt förnamn, vad ditt ärende gäller, eller dokument som Du skickar in. Tekniska uppgifter och uppgifter om användning: När Du besöker eller använder armyofdoers.com, både om Du är inloggad och inte, samlar Vi automatiskt in användarinformation. Sådan information kan t.ex. inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur Du interagerar med armyofdoers.com, exempelvis vilka sidor Du besöker, vilka knappar Du trycker på, hur länge Du stannar osv. Informationen hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, lashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer under Cookies. 4.5 Varför behandlar Army of Doers AB uppgifter om Dig? Vi behandlar Dina personuppgifter för lera olika syften. Huvudsakligen behandlar Vi personuppgifter i syfte att leverera våra tjänster och uppfylla avtalet med Dig. Vidare behandlas de för att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa armyofdoers.com och dess funktionaliteter, för att säkerställa kundkännedom, administrera kundförhållandet med Dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Vi behandlar också Dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service på armyofdoers.com och i marknadsföring. Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, segmenteras och analyseras för att anpassa information, erbjudanden eller rekommendationer. Vi använder också Dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med Dig i marknadsföringssyfte. Du kan enkelt avregistrera Dig själv från vidare utskick av den typen genom att klicka på länken i ett utskick. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, afärsuppföljning samt afärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Army of Doers ABs berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder. 4.6 Utlämning av uppgifter till tredje part: Du är medveten om och samtycker till att Army of Doers AB kommer att överföra Dina personuppgifter till koncernbolag samt till utvalda tredje parter, både inom Sverige och i andra länder, enligt följande: Tjänsteleverantörer Här menar Vi utomstående företag och individer som Vi anlitar för att hjälpa Oss bedriva vår verksamhet (såsom utförande av våra tjänster, betalningshantering, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda Dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt Oss. De är skyldiga att hålla Dina personuppgifter kondentiella och säkra. Av juridiska skäl. Om Army of Doers AB eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan Vi komma att dela med Oss av Dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut Dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats). Beroende på var ovan nämnda Tredje parter verkar i varje enskilt fall, kan det förekomma att personuppgifterna överförs till annat land, även utanför EU/EES.

5. Pris och betalning 5.1 Uppgifter som skapas i Tjänsten betraktas som bindande beställningar och är förknippade med en kostnad. Samtliga priser och villkor framgår av separat Uppdragsavtal mellan Dig och Army of Doers AB.

6. Krav rörande material från Dig 6.1 Du ansvarar för att det material du översänder till Army of Doers AB inte strider mot lag, gör intrång i någon annans rättigheter, eller utgör information från Tredje part som kan anses utgöra afärshemlighet.

7. Immateriella rättigheter och obehörig användning 7.1 Army of Doers AB äger alla upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter hänförliga till armyofdoers.com. Detsamma gäller alla rättigheter till källkod och annan information och allt material som finns på eller avser armyofdoers.com. 7.2 Armyofdoers.com får endast användas för avsett ändamål. Det är inte tillåtet att distribuera, exploatera eller använda information i armyofdoers.com. Det är inte heller tillåtet att modiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt extrahera eller identiera källkod som avser armyofdoers.com. Det är inte heller tillåtet att försöka kringgå på webbplatsen förekommande tekniska skyddsåtgärder eller att använda armyofdoers.com för kommersiella ändamål.

8. Friskrivning 8.1 Du är medveten om och accepterar att driften av armyofdoers.com, och därmed också Din tillgång till tjänster på webbplatsen, kan komma att störas av förhållanden utanför Army of Doers AB:s kontroll, såsom driftstörningar, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konlikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommunikationer, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning hos Army of Doers AB eller hos någon av Army of Doers AB:s samarbetspartners. Army of Doers AB kan därför inte lämna några som helst garantier rörande webbplatsens funktion och tillgänglighet. Army of Doers AB kan inte heller hållas ansvarig för driftstörningar eller liknande som påverkar webbplatsens funktion och tillgänglighet. 8.2 Du är medveten om och accepterar att fullgörandet av beställd tjänst kan komma att förhindras eller försenas på grund av sådana förhållanden som angetts i föregående punkt. Om så är fallet har Du rätt att kräva att erlagt förskott ska betalas tillbaka. Några ytterligare påföljder kan Du dock inte göra gällande mot Army of Doers AB.

9. Ändringar i Användarvillkoren 9.1 Du är medveten om och godkänner att Army of Doers AB kan komma att ändra innehållet i Användarvillkoren utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Din skyldighet att själv hålla dig informerad om de Användarvillkor som gäller vid var tid. 9.2 Ändringar får bindande verkan mot Dig när de publicerats på armyofdoers.com. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

10. Avtalsbrott, ansvar och ansvarsbegränsning 10.1 Brott mot Användarvillkoren betraktas på samma sätt som brott mot det Uppdragsavtal som upprättats mellan Kund och Army of Doers AB.

11. Lagval och tvistelösning 11.1 Användarvillkoren regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvist ska regleras på det sätt som framgår av det Uppdragsavtal som upprättats mellan Kund och Army of Doers AB.

12. Cookies 12.1 På armyofdoers.com används så kallade cookies, en liten textl som sparas i Din dator när Du besöker webbplatsen. Detta görs för att identiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Cookies möjliggör också att tjänsten ”kommer ihåg” Dina val i varje steg. Genom cookies kan Army of Doers AB också t.ex. se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta. 12.2 Du kan i din webbläsare stänga av möjligheten för armyofdoers.com att spara cookies. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare Du valt. Om Du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten på armyofdoers.com och på webbplatsen fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-ler i din dator.

Army of Doers AB
Org.nr 559343-6024
Innehar F-skatt

Vad vill du slippa göra?

LÅT EN DOER LÖSA DET ÅT DIG

VI BJUDER PÅ EN UPPGIFT

bottom of page